Khi muốn muốn hợp nhất 2 câu query trong SQL thì chúng ta sẽ sử dụng UNIONUNION ALL, nhưng rails không support built in phương thức này

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng những cách sau:

 1. Viết Raw SQL
 2. Dùng gem active_record_union
 3. Sử dụng Arel đã có sẵn trong core của rails

Ví dụ bài toán là lấy ra 20 bài viết theo category A và 10 bài viết category B. sau đó sắp xếp lại theo ngày public bài viết.

category_a = Article.published
          .joins(:category)
          .where('categories.title = ?', 'A')
          .limit(20).arel
 
category_b = Article.published
          .joins(:category)
          .where('categories.title = ?', 'B')
          .limit(10).arel
 
union_all = Arel::Nodes::As.new(
 Arel::Nodes::UnionAll.new(category_a, category_b),
 Article.arel_table
)
 
// Result
articles = Article.from(union_all).order(published_at: :desc)